Koordynacja współpracy

Oświęcim współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest Teresa Bebak, tel. 33 842 94 14 (wtorek: 13.00 - 17.00 środa i czwarek: 8.00 - 12.00) e-mail: teresa.bebak@um.oswiecim.pl 

Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Marek Tarnowski, tel. 33 842 91 50, e-mail: ngo@um.oswiecim.pl 

Zapraszamy na stronę internetową www.ngo.oswiecim.pl poświęconą współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz do CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH mieszczącego się w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

W sprawach grafiku spotkań w COP prosimy kontaktować się z Aleksandrą Sołtysik z Wydziału Promocji Miasta lub z Anną Turbańską z Ochotniczych Hufców Pracy
tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl
tel. 33 843 52 02 e-mail: oswiecimohp@interia.pl
Projekt i program Interhead.pl