REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

I Cel i zamierzenia:
Celem istnienia Centrum Aktywności Społecznej, zwanego dalej CAS, jest stwarzanie warunków do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym, innym podmiotom non-profit oraz grupom nieformalnym, zwanym dalej organizacjami, działającym na rzecz mieszkańców Miasta Oświęcim, poprzez:
udostępnienie CAS jako siedziby dla organizacji pozarządowych,
promocję organizacji pozarządowych i wolontariatu,
prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe i innych działań w ramach współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, akcje społeczne, imprezy okolicznościowe, szkolenia itd.,
udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, telefonu i innych),
umożliwienie korzystania z Internetu,
udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością trzeciego sektora,
prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnianie adresu CAS do korespondencji,
poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.

II Odbiorca:
Działalność CAS skierowana jest do organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta Oświęcim.

III Miejsce:
Siedzibą CAS są wyznaczone pomieszczenia w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu.

IV Prowadzący:
1. CAS prowadzone jest przez Urząd Miasta Oświęcim.
2. Nadzór nad działalnością CAS prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta OświęcimNaczelnik Wydziału Promocji Miasta.
3. Bieżącą obsługę CAS prowadzą opiekunowie.

V Zasady korzystania z pomieszczeń:
1. Pomieszczenia CAS udostępniane są organizacjom.
2. Pomieszczenia CAS udostępniane są od poniedziałku do soboty zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem w godzinach:
a) poniedziałek – piątek 8:00 – 19:30
b) sobota 9:00 – 14:00
3. W niedziele i święta CAS nie prowadzi działalności. W wyjątkowych sytuacjach Naczelnik Wydziału Promocji Miasta może odstąpić od tej zasady.
4. Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń CAS na spotkania zobowiązane są do:
a) uzgodnienia z opiekunem terminu dogodnego dla organizacji i możliwego do zajęcia pomieszczenia,
b) złożenia pisemnego zapotrzebowania na korzystnie z pomieszczeń w określonym terminie
c) zaakceptowania i podpisania niniejszego Regulaminu.
Organizacje ubiegające się udostępnienie CAS na siedzibę zobowiązane są ponadto do podpisania porozumienia.
5. Zatwierdzone terminy korzystania z pomieszczeń umieszczone są w harmonogramie, który dostępny jest w lokalu CAS i na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl.
6. Organizacje są zobowiązane do przestrzegania ustalonych godzin spotkania oraz pozostawienia porządku w lokalu, z którego korzystały.
7. W pomieszczeniach CAS zabrania się:
a) palenia tytoniu oraz e-papierosów
b) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
c) przebywania w pomieszczeniach osób będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających
d) wykonywania jakichkolwiek prac adaptacyjnych (tj. montowania tablic, obrazów, kalendarzy itp.)

VI Zasady korzystania ze sprzętu:
1. Dostęp do urządzeń (telefonu, komputera i innych) zapewnia obsługa CAS w czasie korzystania z pomieszczeń.
2. Komputera, drukarki, ksera, telefonu i innego sprzętu można używać tylko do załatwiania spraw związanych z działalnością organizacji. Korzystanie do celów prywatnych jest niedozwolone. Organizacja odpowiada za urządzenia udostępnione do eksploatacji. Przejęcie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt dokumentowane jest wpisem do rejestru osób korzystających.
3. Nadużycie zasobów CAS upoważnia do ograniczenia zakresu współpracy z organizacją
(w tym odmowy świadczenia konkretnej pomocy).

VII Obowiązki:
1. Organizacja zobowiązana jest eksploatować lokal i sprzęt CAS w sposób niepowodujący jego uszkodzeń i ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach powstałe
w czasie jego eksploatacji.
2. Osoby korzystające z CAS, są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz podporządkowania się uwagom
i zaleceniom obsługi CAS.

Plik do pobrania -> zapotrzebowanie_CAS.doc