1 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta Oświęcim wydał nowe zarządzenie w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim. Tym samym poprzednie zarządzenie traci moc obowiązującą.

Na mocy tego dokumentu stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz miejskie instytucje kultury mogą wnioskować o współorganizację imprezy sportowej kulturalnej lub innej o charakterze promującym Miasto Oświęcim.

Na realizację przedsięwzięcia organizacja może wnioskować o środki finansowe z budżetu miasta w wysokości do 3.000,00 zł, które mogą być przeznaczone na zakup nagród, upominków, poligrafię, transport, wynajem pomieszczeń lub sprzętu.

Wnioski o współorganizację imprezy organizacje pozarządowe mogą składać na minimum 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Są one oceniane przez Zespół składający się z pracowników Wydziału Promocji Miasta, a następnie Prezydent Miasta podejmuje decyzję o współorganizacji i kwocie na nią przeznaczonej.

Wzory znajdują się w zakładce – „Do pobrania” lub na stronie www.oswiecim.pl