Miasto Oświęcim

współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających
z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 roku.

Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi
jest Marek Tarnowski, tel. 33 842 91 50, e-mail: ngo@um.oswiecim.pl

Zapraszamy na stronę internetową www.ngo.oswiecim.pl
poświęconą współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi

oraz do CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
mieszczącego się w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 15

W sprawie grafiku spotkań w CAS prosimy kontaktować się z:
Anną Turbańską
tel. 33 843 52 02,
e-mail: cas.oswiecim@gmail.com
lub
Aleksandrą Sołtysik
tel. 33 842 91 51
e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl