4 września 2020 r. Prezydent Miasta Oświęcim powołał Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na okres do końca 2023 r. Aktualnie Zespół tworzą:

1. Pani Sylwia Zielińska – z Uczniowskiego Klub Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA”
2. Pani Dorota Rusin – ze Stowarzyszenia na rzecz Współpracy z Zagranicą
3. Pani Małgorzata Foryś-Kryskę – ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
4. Pan Artur Szyndler – z Fundacji Edukacyjne Centrum Żydowskie
5. Pan Adam Żogała – z Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim
6. Pani Agnieszka Komendera – Radna Rady Miasta Oświęcim
7. Pan Michał Chrzan – Radny Rady Miasta Oświęcim
8. Pan Marek Tarnowski – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta
9. Pani Aleksandra Sołtysik – Inspektor w Wydziale Promocji Miasta
10. Pani Irena Wojtaszczyk – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Regulamin Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

1. Zespół Doradczy powoływany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim do końca 2023 roku. W skład zespołu wchodzą:
– pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych przez te organizacje
– dwóch przedstawicieli Rady Miasta Oświęcim wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Miasta
– trzech pracowników Urzędu Miasta Oświęcim wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Oświęcim

2.Skład Zespołu jest jawny.

3. Zadaniami Zespołu są:
– ocena realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi”,
– opiniowanie projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi”,
– opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczącego organizacji pozarządowych,
– współpraca z Urzędem Miasta Oświęcim w zakresie działalności Centrum Aktywności Społecznej i organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych
– podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

4. Zespół Doradczy jest zespołem o charakterze doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Oświęcim w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5. Zespół doradczy zakończy swoją działalność w przypadku powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym. Tryb powołania członków i podstawowe warunki pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określi w drodze uchwały Rada Miasta Oświęcim.

6. Zespół obraduje na spotkaniach organizowanych w Urzędzie Miasta Oświęcim lub w Centrum Aktywności Społecznej. Jeśli z ważnych przyczyn spotkanie we skazanych miejscach nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online.

7. Pierwsze posiedzenie Zespołu Doradczego inicjuje Prezydent Miasta Oświęcim. Podczas spotkania członkowie Zespołu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Zespołu.

8. Kolejne spotkania inicjuje Przewodniczący Zespołu. Każdy z członków Zespołu informowany jest o terminie spotkania telefonicznie, listownie lub elektronicznie.

9. Posiedzenie Zespołu Doradczego jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Zespołu.

10. Spotkanie Zespołu Doradczego prowadzone jest przez Przewodniczącego, a przypadku nieobecności Przewodniczącego przez osobę przez niego wyznaczoną.

11. Spotkania Zespołu Doradczego są protokołowane przez członka Zespołu będącego pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim lub innego wybranego pracownika Wydziału Promocji Miasta lub Wydziału Spraw Obywatelskich.

12. Stanowisko Zespołu Doradczego wyrażone jest w formie opinii, przyjmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia przedstawiona jest w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Oświęcim.

13. Dokumenty związane z pracą Zespołu Doradczego tj. protokoły, oświadczenia, opinie są przechowywane w Wydziale Promocji Miasta Oświęcim.


ARCHIWALNE:

27 marca 2018 r. Prezydent Miasta Oświęcim powołał Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na okres 2 lat od dnia powołania. Aktualnie Zespół tworzą:

1. Pan Marek Tarnowski – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Naczelnika Wydziału Promocji Miasta
2. Pani Aleksandra Sołtysik – Inspektor w Wydziale Promocji Miasta
3. Pani Iwona Szczerbic – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
4. Pan Michał Chrzan – Radny Miasta Oświęcim
5. Pani Agnieszka Komendera – Radna Miasta Oświęcim
6. Pani Anna Marchewka-Podbiał – ze Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” w Oświęcimiu
7. Pan Andrzej Krawczyński – z Towarzystwa na rzecz Ziemi
8. Pani Sylwia Zielińska – z Uczniowskiego Klub Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA” w Oświęcimiu
9. Pan Marcin Stanik – z Rugby Klubu „HUSARIA” Oświęcim
10. Pan Adam Góralczyk – ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Hufca Oświęcim
11. Pani Teresa Bebak – osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Oświęcim

Regulamin Zespołu:

1. Zespół Doradczy powoływany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim na okres 2 lat od dnia powołania. W skład zespołu wchodzą:
– pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych przez te organizacje
– dwóch przedstawicieli Rady Miasta Oświęcim wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Miasta
– trzech pracowników Urzędu Miasta Oświęcim wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Oświęcim
– jedna osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Oświęcim, mająca doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.Skład Zespołu jest jawny. Uczestnictwo w pracach Zespołu ma charakter społeczny.

3. Zadaniami Zespołu są:
– ocena realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi”,
– przygotowanie „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi”,
– opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczącego organizacji pozarządowych,
– współpraca z Urzędem Miasta Oświęcim w zakresie działalności Centrum Aktywności Społecznej i organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych
– podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

4. Zespół Doradczy jest zespołem o charakterze doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Oświęcim w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5. Zespół doradczy zakończy swoją działalność w przypadku powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym. Tryb powołania członków i podstawowe warunki pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określi w drodze uchwały Rada Miasta Oświęcim.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu Doradczego inicjuje Prezydent Miasta Oświęcim. Podczas spotkania członkowie Zespołu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Zespołu.

7. Kolejne spotkania inicjuje Przewodniczący Zespołu. Każdy z członków Zespołu informowany jest o terminie spotkania telefonicznie, listownie lub elektronicznie.

8. Posiedzenie Zespołu Doradczego jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Zespołu.

9. Spotkanie Zespołu Doradczego prowadzone jest przez Przewodniczącego, a przypadku nieobecności Przewodniczącego przez osobę przez niego wyznaczoną.

10. Spotkania Zespołu Doradczego są protokołowane przez członka Zespołu będącego pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim lub innego wybranego pracownika Wydziału Promocji Miasta lub Wydziału Spraw Obywatelskich.

11. Stanowisko Zespołu Doradczego wyrażone jest w formie opinii, przyjmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia przedstawiona jest w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Oświęcim.

12. Dokumenty związane z pracą Zespołu Doradczego tj. protokoły, oświadczenia, opinie są przechowywane w Wydziale Promocji Miasta Oświęcim.


Do Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 zostali powołani:

1.Pani Teresa Bebak – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi – na Przewodniczącą Zespołu
2.Pan Marek Tarnowski – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta – na Członka Zespołu
3.Pani Iwona Szczerbic – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – na Członka Zespołu
4.Pan Michał Chrzan – Radny Rady Miasta Oświęcim – na Członka Zespołu
5.Pan Ryszard Gajek – Radny Rady Miasta Oświęcim – na Członka Zespołu
6.Pani Joanna Wądrzyk – Przedstawiciel Stowarzyszenia „Szansa” – na Członka Zespołu
7.Pani Dorota Zwolak – Przedstawiciel Fundacji „Animatornia – Twórcze Działania” – na Członka Zespołu
8.Pani Małgorzata Foryś – Kryska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem” – na Członka Zespołu
9.Pan Dariusz Papuga – Przedstawiciel Oświęcimskiego Klubu Biegacza „Zadyszka” – na Członka Zespołu
10.Pan Paweł Kram – Przedstawiciel Oświęcimskiego Stowarzyszenia Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji – na Członka Zespołu


Do Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2013-2015 zostali powołani:

1. Pani Teresa Bebak – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi – jako Przewodniczący Zespołu
2. Pan Marek Tarnowski – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Naczelnik Wydziału PM – jako Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3. Pani Sylwia Żak – Radna Rady Miasta Oświęcim
4. Pan Henryk Grzybek – Radny Rady Miasta Oświęcim
5. Pan Michał Chrzan – Radny Rady Miasta Oświęcim
6. Pani Ewelina Matyjasik – Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Salezjańskich
7. Pani Ilona Smajek-Mądrzycka – Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
8. Pani Joanna Talewicz-Kwiatkowska – Fundacja Peace Festival
9. Pani Urszula Trojańska – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
10. Pan Witold Kuboszek – Amatorski Klub Hokejowy Vikings Oświęcim
11. Pan Dariusz Koster – Stowarzyszenie Szansa
12. Pan Albert Bartosz – Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy
13. Pan Tomasz Kuncewicz – Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie
14. Pan Włodzimierz Paluch – Stowarzyszenie na rzecz Współpracy z Zagranicą przy MG 2 i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
15. Pani Dorota Steczek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim
16. Pani Aleksandra Sołtysik – Podinspektor w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim

Regulamin Zespołu Doradczego

1. Zespół Doradczy powoływany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim na okres 2 lat od dnia powołania. W skład zespołu wchodzą:
– przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani przez Prezydenta Miasta Oświęcim spośród zgłoszonych przedstawicieli
– 3 przedstawicieli Rady Miasta Oświęcim wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Miasta
– pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Oświęcim.

Skład Zespołu jest jawny.

2. Zadaniami Zespołu są:
a. ocena realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego”,
b. opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczącego organizacji pozarządowych,
c. podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organiza­cjami pozarządowymi.

3. Zespół Doradczy jest zespołem o charakterze doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Oświęcim w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydawane przez Zespół opinie nie są wiążące.

4. Zespół Doradczy zbiera się na spotkaniu inicjowanym przez Przewodniczącego Zespołu. Każdy
z członków informowany jest o terminie spotkania telefonicznie, listownie lub elektronicznie.

5. Posiedzenie Zespołu Doradczego jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Zespołu.

6. Spotkanie Zespołu Doradczego prowadzone jest przez Przewodniczącego, a przypadku nieobecności Przewodniczącego przez jego Zastępcę.

7. Spotkania Zespołu Doradczego są protokołowane przez członka Zespołu będącego pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim.

8. Stanowisko Zespołu Doradczego wyrażone jest w formie opinii, przyjmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia przedstawiona jest w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Oświęcim.

9. Dokumenty związane z pracą Zespołu Doradczego tj. protokoły, oświadczenia, opinie są przechowywane w Wydziale Promocji Miasta Oświęcim.